გადავარჩინოთ მუცო !


Guest

/ #12

2012-03-27 15:55

saswrafo zomebia misagebi. rogorc sazogadoebrivi mauwyebeli igebs titoeli moqalaqidan, kodit pirveli nabiji ase gadavdgat.Facebook