პეტიცია ბსუ-ში სტუდენტთა სწავლის საფასურის შემცირების თაობაზე

slide11.jpg

 

  ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარების გამო, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი დისტანციურად მიმდინარეობს, რის გამოც ვერ სრულდება სტუდენტებსა და უნივერსიტეტს შორის დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.  უნივერსიტეტი ვერ უზრუნველყოფს იმ ხარისხის განათლების მიწოდებას სტუდენტებისთვის, რაც სააუდიტორიო სივრცეში სწავლით მიიღწევა. სტუდენტებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი სწავლისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ბიბლიოთეკა, საინფორმაციო და სხვა საშუალებები, რაც მხარეთა შორის დადებული ხელშეკურლებით არის განსაზღვრული (2.5.მუხლის ,,გ'' პუნქტი).

 შექმნილი მდგომარეობა უნივერსიტეტს არსებითად უმცირებს ფინანსურ დანახარჯებს, ნაკლები კომუნალური გადასახადებისა და შემცირებული მიმდინარე სხვა ხარჯების სახით.    

 ამდენად, მოვითხოვთ ხელშეკრულების არებითი პირობის გადახედვას. კერძოდსტუდენტთა სწავლის საფასურის შემცირებას უნივერსიტეტის ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის პროპორციულად!!! 


ასლან ბაკურიძე https://www.facebook.com/bakuridze2000    დაუკავშირდით პეტიციის ავტორს.

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

By signing, I authorize ასლან ბაკურიძე https://www.facebook.com/bakuridze2000 to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your phone number publicly online.ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...