პეტიცია ბათუმში არსებული უნივერსიტეტების სწავლის საფასურის განახევრება

ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარების გამო, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სასწავლო პროცესი დისტანციურად მიმდინარეობს, რის გამოც ვერ სრულდება სტუდენტებსა და უნივერსიტეტს შორის დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.  უნივერსიტეტი ვერ უზრუნველყოფს იმ ხარისხის განათლების მიწოდებას სტუდენტებისთვის, რაც სააუდიტორიო სივრცეში სწავლით მიიღწევა. სტუდენტებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი სწავლისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ბიბლიოთეკა, საინფორმაციო და სხვა საშუალებები, რაც მხარეთა შორის დადებული ხელშეკურლებით არის განსაზღვრული (2.5.მუხლის ,,გ'' პუნქტი).

 შექმნილი მდგომარეობა უნივერსიტეტებს არსებითად უმცირებს ფინანსურ დანახარჯებს, ნაკლები კომუნალური გადასახადებისა და შემცირებული მიმდინარე სხვა ხარჯების სახით.    

 ამდენად, მოვითხოვთ ხელშეკრულებისარებითი პირობის გადახედვას. კერძოდსტუდენტთა სწავლის საფასურისშემცირებას უნივერსიტეტის ნაკისრივალდებულებების შეუსრულებლობისპროპორციულად!!! 

მოაწერეთ ხელი პეტიციას

By signing, I authorize ნიკა აბუსერიძე to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ან
ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...