ეს ჩვენ გვეხება! შეცვალეთ უსამართლო კანონმდებლობა!

Quoted post


Guest

#6

2012-02-16 21:45

getanxmebit rom kanonmdeblobashi aris xarvezebi , rac aucileblad unda sheicvalos , magram bidzinati????????????????????????????????

Replies

This post has been removed by its writer (Show details)

2012-02-16 21:46:22


Guest N

#22 Re:

2012-04-03 10:13:54

ra shuashia aq bidzina? an misha? vinc ar unda iyos... sakanonmdeblo garemo unda iyos zogadad jansagi da ar unda iyos morgebuli mxolod ert kacze da ert gundze, da es unda xdebodes nebismieri mmartveli gundis pirobebshi.
ფასიანი რეკლამა

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook