ყაზბეგის რაიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ჰესების შესაჩერებლად

Quoted post

kakha alibegashvili

#18

2013-02-01 13:44

chemis azrit,didi shecdoma iko xevshi hesebis msheneblobis camockeba da matze nebartvis gacema, magram rac moxda, moxda.. agaraperi eshveleba amas... dgevandeli gadmosaxedidan aqcenti unda gaketdes im proeqtebis shecherebaze romelic dackebuli ar aris da unda moxdes im memorandumis gauqmeba, romelic itvaliscinebs 10 mde hesis msheneblobas kazbegis municipalitetis teritoriaze, amastan ertad unda sheiqmans meqanizmi, romelic shezgudavs saxelmcipos uplebamosilebas, tvitneburad miigos da gaces eset msheneblobeze nebartva ( magalitad: gamocxaddes reperendumi im raionshi sadac proeqtit iqneba gatvaliscinebuli hesebis mshenebloba samomavlod. moxdes xalxis nebis da azris gatvaliscineba)...rac sheexeba, mimdinare msheneblobebis gacherebas. paqtiurad sheudzlebelia. shemdegi paqtoridan gamomdinare: pinansebi aris chadebuli, mshenebloba shua processhia, da bolos: saxelmcipom gasca nebartva am msheneblobebze (martalia dargvevit, magram gasca). mimdinare msheneblobebis monitoringi unda gaketdes da kvelanairad unda shevecadot, rom arsebuli realobidan gamomdinare minimumamde davikvanot am hesebis zemoqmedeba bunebaze. unda xelaxla chatardes ekspertiza da dadgindes is minimaluri zgude romelic sachiroa ixtiopaunis shesanarchuneblad.

Replies

ირაკლი მ.

#68 Re:

2013-02-02 14:22:31

#18: kakha alibegashvili -

არც მთლად მასეა საქმე, კახა :) ჩადებული ფინანსები ინვესტორის ფინანსური რისკია, ან გამოუვა ან არა, ბიზნესი ეგაა. თან როგორც ვიცი, ეს ჰესი 20 წლიანია