ყაზბეგის რაიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ჰესების შესაჩერებლად

Nino Gujaraidze

#126 Re: Re:

2013-02-02 15:39

#119: - Re:

როგორც მივხვდი ბატონი დავითი წერს ამას. ეხლა ძალიან შევეცდები რომ კორექტულად გიპასუხოთ და მხოლოდ იმიტომ გპასუხობთ, რომ ამ კომენტარებს სხვებიც კითხულობენ.მწვანე ალტერნატივა დაიხაც საუბრობდა იმაზე თუ რა ზიანი მოაქვს მადნეულს და თქვენდა გასაკვირად, დღესაც საუბრობს. კიდევ ერთხელ მიგითითებთ ჩვენს ვებ-გვერდზე სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია www.greenalt.org

"მწვანე ალტერნატივამ მონიტორინგის "უფლება" მიიღო" - რას ნიშნავს? ან საიდან მოიტანეთ? ასეთი უფლება აქვს მხოლოდ შესაბამის საჯარო უწყებას, არასამთავრობო ორგანიზაციას ასეთი უფლება არ შეიძლება ქონდეს, კანონი ამას არ უშვებს. ასე, რომ ძალიან გთხოვთ, თავი შეიკავეთ მსგავსი დეზინფორმაციისგან. თუ მაინცდამაინც ჩვენი გალანძღვა გინდათ, ცოტა ძალისხმევა გაწიეთ და რაიმე ისეთი გადვაბრალეთ, რომ საღ აზრთან ცოტა ახლოს იყოს და თავის მართლებად ღირდეს.


Guest

#127

2013-02-02 15:44

axla vxvdebi rom psikiatrebis samushao zalian sawiro da dasapasebelia

Guest

#128

2013-02-02 15:45

es dzaglishvilebi martla bunebis gareshe unda datovo, es umadurebi mcvane alternativa ro ara ijdebodit exlac churshi, arc ki gagagebinebdnen rames. midit miaweqit jigrebo.

Guest

#129

2013-02-02 15:47

ბატონო ირაკლი, შეურაცხყოფა არ მიკადრებია ნამდვილად. "მადნეულის" და თქვენი ორგანიზაციის თემას რაც შეეხება,ამაზე ბევრი საუბრობს, (თვითონ მადნეულშიც). ხოლო თუ თქვენ არ გიკადრიათ პირიქით არაფერი, მაშინ ასაღელვებელიც არაფერი გაქვთ და მშვიდად ბრძანდებოდეთ

Guest

#130 Re:

2013-02-02 15:49

#128: -

zrdilobaaaaaaaaa...

ირაკლი მ.

#131 Re:

2013-02-02 15:51

#129: -

ცილისწამებას თავი დაანებეთ. თქვენი ნაწერიდან გამომდინარეობს, რომ მადნეული გვივრცელებს ჭორებს. პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისათვის მუხლი მოქმედია,  რომ იცოდეთ

Nino Gujaraidze

#132 Re:

2013-02-02 15:52

#129: -

თქვენც სიმშვიდეს გისურვებთ. სხვა დროს გადამოწმებული თუ არა, გააზრებული ინფორმაცია მაინც გაავრცელეთ.

ირაკლი მ.

#133

2013-02-02 15:52

ასე პირდაპირი თუ ხართ, ვინაობას რატომ მალავთ?

Guest

#134 Re:

2013-02-02 16:02

#133: ირაკლი მ. -

xalxo es ojaxuri biznesi kopila....


Guest

#135 Re: Re:

2013-02-02 16:11

#132: Nino Gujaraidze - Re:

ver gavige nino ambobs madneulis monitorings vacarmoebto macharashvili ar vacarmoebto... madneuli garemos azianebs tu ara?


Guest

#136 Re: Re: Re:

2013-02-02 16:36

#135: - Re: Re:

ორი ნიანგი მიფრინავს, ერთი ვარდისფერი და ერთი მარჯვნივ

შოთა

#137 შოთა

2013-02-02 17:25

წარმოდგენილი პეტიცია, რომელზეც ხელმოწერები გროვდება ყაზბეგის რაიონში მშენებარე და დაგეგმილი ჰესების პოექტებს ეხება და ის თუ რას ვითხოვთ ამას ტექსტის გაცნობის შემდეგ ყველა მიხვდება. ნამდვილად არავინაა ჰესების წინააღმდეგი, მაგრამ ამას წინ საჭიროებისა და მიზანშეწონილობის დასაბუთება უნდა უძღოდეს, ამასთან აუცილებელია კვალიფიციური კვლევების ჩატარება, როგორც გარემოს დაცვითი ისე სხვა მიმართულებებით და არა ისეთი მშენებარე და დაგეგმილი ჰესების შემთხვევაში რომ კეთდება. ამ მიმართვის ავტორი ყაზბეგის რაიონის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია "სტეფანწმიდაა" და ვერ ვხვდები "მწვანე ალტერნატივა" რა შუაშია. თუ ვინმეს საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების დაფიქსირება გსურთ დააფიქსირეთ, მაგრამ ძალიან გთხოვთ შეურაცყოფებისგან თავი შეიკავეთ. "მწვანე ალტერნატივის" ადვოკატობას არ ვაპირებ, მაგრამ თუ ვინმეს ამ ორგანიზაციის შესახებ გაინტერესებთ, შედით მათ ვებ-გვერდზე და ნახავთ თუ რას და როგორ აკეთებენ.
Salome

#138

2013-02-02 18:36

Saqartvelos ekologiis datsva da gafrtxileba tsalsakhad yvela qartvelis pirdapir movaleobad mimachnia.. Da amaze aravin daobs, ubralod, aseti radikalizmi da patetika "samshoblos gvartmeven" , "tergi vegar ighrialebs" rbilad rom vtqvat diletanturia da ufro metic, qveynis progress ushlis khels.. Nebismieri sakhis progresi disonansshi modis bunebis pirvandel sakhestan da cvlis mas.. Ase tu mivudgebit, gamodis, rom arc engurhesi unda ashenebuliyo, arc jinvalhesi.. Ufro metic, arc metro da arc rkinigza.. Ramdenime dgis cin energetikis ministris moadgilem agnishna, rom am hesebis msgavsi bunebastan damegobrebuli da qveynistvis progresuli hesebi minimum 5-6 clis mandzilze agar ashendeba saqartveloshi.. Me ar vetanxmebi am peticias da ar minda kheli sheeshalos imis dasrulebas, rac dadebit shedegs moutans yazbegis mosakhleobas da saqartvelos.. Rac sheekheba turistebis chamoyvanas, erti meores khels ar ushlis.. gaketdes marshrutebi amashi vinme khels ushlis?? Piriqit, mosakhleoba bednieri iqneba, alternatiuli shemosavlis tsyaroti.. Nebismier ganvitarebul qveyanashi es ori movlena ertmanetis paralelurad midis.. Mkholod chven vart yovelgvari radikalizmit shepyrobilebi.. Qveyanashi sadac gia nagavsayrelebi arsebobs da cxovelebi polietilenis parkebit igudebian, turists martlac rom bevri aqvs sanakhavi.. Samtsukharoa, rom gaketebulis dangrevaze icereba peticiebi..
Choose a nickname

#139 ხოხ

2013-02-02 19:18

რა კარგათ მუშაობს ФСВ

Guest

#140

2013-02-02 19:22

nu datboret yvelaperi sakutari jibistvis

Guest

#141 Re: ხოხ

2013-02-02 19:35

#139: Choose a nickname - ხოხ

"კარგათ" არა "კარგად", ФСВ რა არის??? ФСБ ;)))))))))

kakha alibegashvili

#142 Re:

2013-02-02 20:52

#37: მანანა -

qalbatono manana... ar vici zogadad ramdenad icnobt saqartvelos am kutkhes da ramdenad shegtkivat guli bunebaze... vukureb tqven postebs da vtkbebi im demagogiit rac shignit gaqvt chadebuli...  vxedav rom gansxvavebuli azri gagachniat am temasrtan dakavshirebit da imasac vxedav rom ramodenime adamianis dasaqmeba tqventvis sackis prioritets carmoadgens...  magram ramdenad gulaxdili xart am survilshi... ramdenad mnishvnelovania piradad tqventvis, ramodenime ( tqventvis ucxo) adamianis dasaqmebaze dardi...

2 hesi romelic shendeba amjamad  gamoimushavebs - 120 - 130 megavat elqtroenergias... rac kazbegis municipalitetis moxmarebul elqtroenegias  40 - 45 jer agemateba..  amjamad hesis msheneblobaze 100 ze meti adamiania dasaqmebuli... roca damtavrdeba mshenebloba sachiro iqneba 15 - 25 kaci am hesebis samartavad....

mainteresebs ra sachiroa  am 2 hesis garda kide 10 hesis asheneba... romelta saerto sidzliere chamorcheba, am ori hesis mier gamomushavebul eleqtroenergias.

p.s.  tu ushuqod darchit, mxolod da mxolod mtavrobis uniatobis gamoisobit.. .da ara imitom rom hesebis msheneblobas vecinaagmdegebit...  90 ianebshi ushuqod ijda mteli saqartvelo.. hesebis ar ashenebula am periodis mere ( bolo hesi memgoni jinvali aris romelic ashenda saqartveloshi ) magram sabolood agmochnda is rom qartul hesebs shedzlebiat  imdeni eleqtroenergiis gamomushaveba rom dges: me, tqven da sruliad saqartvelom mivigot energia da ar vikot grapikze rogorc 90 - ianebshi... arsebuli maragebis scorma menejmentma ganapiroba is rom dges eleqtroenergia mogvecodeba...

p.p.s tu argumentad moishveliebt rom chven vkidulobt eleqtroenergias, da saxalmcipos biujeti amiti zaraldeba... minda shegaxsenot rom chveni eleqtroenergia amjamad exportzec gadis... es chveulebrivi movlenaa... taviupali ekonomikis principia...  ra raodenoba hesic ar unda ashendes saqartveloshi... eleqtroenergias mainc vikidit... da zedmets koveltvis gavkidit... ase rom tu elodebit ert mshvenier dges roca, supta qartuli eleqtroenergia gaanatebs tqven ukrainul 60 vatian naturas, minda mogaxsenot rom eg dge ar dadgeba arasdros :)))


Guest

#143

2013-02-02 21:31

blogis Gm s vtxov, cashalos blogshi dagrovebuli nagavi, romelic am temas ar exeba da ar uckobs xels temis ganxilvas...
ალეკო

#144 Re: Re: "თერგი რბის, თერგი ღრიალებს კლდენი ბანს ეუბნებიან"

2013-02-02 21:32

#31: - Re: "თერგი რბის, თერგი ღრიალებს კლდენი ბანს ეუბნებიან"

მე იმას კი არ ვამბობ რომ ჰესები საერთოდ არ უნდა აშენდეს თქო, ენერგორესურსების გარეშე ქვეყნის განვითარება შეუძლებელია, მაგრამ ეს ისე უნდა გაკეთდეს, რომ გარემოს რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს, ცხოვრება ჩვენით არ დაწყებულა და არც ჩვენით არ დამთავრდება, ხოლო მომავალი თაობისათვის გადაგვარებული და განადგურებული გარემოს დატოვება არა მგონია სავაჟკაცო და საქებარი საქციელი იყოს.  არც მარტო კომპიუტერიდან და წიგნებიდან ვიცნობ ხევსა და მოხევეებს, ყველა სოფელი ფეხდაფეხ მაქვს დავლილი და  სხვათა შორის თავის დროზე დავწერე კიდეც ყაზბეგის რაიონის განვითარების კონცეფცია, ხევში იმდენი რესურსია რომ, მისი გამოყენება სრულიად მოუხსნის მოხევეებს სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებს,  ამისათვის მხოლოდ ხელისუფლების კეთილი ნებაა საჭირო და თავდაპირველი ინვესტიცია იმისათვის, რომ განვითარდეს არა მარტო ტურიზმი, არამედ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებიც, ამავდროულად ხელი შეეწყოს რომ, მოსახლეობას თანაბარი შანსი მიეცეს ამ დარგების განვითარებისათვის.

მანანა

#145 Re: Re:

2013-02-02 21:55

#142: kakha alibegashvili - Re:

როგორც ვხედავ, ბატონო კახა, თქვენვე სვავთ კითხვებს და თქვენვე სცემთ პასუხს. ანუ ოპონენტი არ გჭირდებათ:) თუმცა შევეცდები მაინც გიპასუხოთ(დემაგოგიურად)

ძალიან ცუდია, თუ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი დასაქმდება. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ გაცილებით მეტი. თუმცა რამდენიმეც რომ იყოს, ძალიან ცუდია რომ თითოეული ადამიანის ბედი არ გაღელვებთ და მათი დასაქმება არ წარმოადგენს თქვენთვის მნიშვნელობას. ჰესებით როგორც თქვენ თქვით "რამოდენიმე" დასაქმდება. ყბადაღებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებით კიდევ "რამოდენიმე" და ასე შემდეგ. და თქვენ როგორ გგონიათ, რამდენი ცხოვრობს ყაზბეგის რაიონში? თქვენ თვითონ აცხადებთ, რომ ამჟამად 2 ჰესზე 100-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებულიო. ანუ ახლა ჰესებს რომ გავაჩერებთ ეს 100 ადამიანი ისევ უმუშევარი რჩება. მაგრამ ესეც თქვენთვის ალბათ "რამოდენიმეა", ის ადამიანები ვისაც ჰესებზე მომუშავეები არჩენენ, ისინიც "რამოდენიმეა"?:)

რაც შეეხება მთავრობის უნიათობის საკითხს. სწორედ ამაშია პრობლემა, რომ მთავრობას როგორც განყენებულ ელემენტს ისე მოიხსენიებთ და არ აღიარებთ იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფო თითოეული ჩვენი ოჯახისგან შედგება და ჩვენს გადაწყვეტილებაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, მათ შორის ქვეყნის პროგრესიც. და სწორედაც რომ უშუქოდ იჯდა მთელი საქართველო 90-იან წლებში, აღარ მინდა მაგ პერიოდის განმეორება.

რაც შეეხება თქვენს ბოლო არგუმენტს, სადაც მეკითხებით და თვითონვე სცემთ პასუხს და ამ პასუხით, როგორც ჩანს, თვითონვე კმაყოფილი ხართ, სწორედაც რომ წარმოადგენს დემაგოგიას.


Guest

#146 Re: Re:

2013-02-02 22:01

#142: kakha alibegashvili - Re:

batono kaxa vkitxulob tkvens naazres da mainteresebs shegnebulad atkvilebt mkitxvels tu ar xart inpormirebuli

1 sakartvelo kidulobs elektroenergias zamtris periodshi da am dros eksportze araperi gadis imitom rom depicitia...eksporti mxolod zapxulshi gvak...

2 rogorc tkven ambobt 120-130 megavatisshendebao amxela  mshenebloba chemi inpormaciit jdeba 150 milion dolaramde romelic kvekanashi pirdapiri investiciis saxit unda shemovides shesabamisad es tanxa moxmardeba kartuli ekonomikis ganvitarebas...

3 eset msheneblobas 100 kaci verasdros moaxerxebs .savaraudot ak pirdapir da arapirdapir chartuli ikneba 1000adamianamde romelic am msheneblobebis periodshi dasakmdebian  da isic rom turme ori hesis ekspulatacias 25 kaci kopnis tkvilia amxela imprastrukturis martvas daaxloebit 100-150 kacamde shchirdeba.

p.s dges mtel kazbegis raionshi 500 adamiania dasakmebuli...

4 rac sheexeba kazbegis raions dgevandeli biujeti aris 1 400 000 lari am hesebis ashenebis shemdeg 150 milioni tu chaideba mxolod konebis gadasaxadis saxit kazbegi damatebit miigebs 3 000 000 lars kovelcliurad rac damercmunet zalian didi shegavati ikneba ikauri mosaxleobistvis da did perspektivas kmnis...

amitom me vpikrob vigac arasamtavrobostvis gadagdebuli granti namdvilad ar girs amat...


Guest

#147 Re: Re: Re: "თერგი რბის, თერგი ღრიალებს კლდენი ბანს ეუბნებიან"

2013-02-02 22:06

#144: ალეკო - Re: Re: "თერგი რბის, თერგი ღრიალებს კლდენი ბანს ეუბნებიან"

erti mitxarit tkveni azrit tavdapirveli investicia ramdenia ? da ra dargebi unda ganvitardes xevshi?

an is nashromi mitxarit da gadavikitxav... da kide hesi ras ushlis am dargebis ganvitarebas?


Guest

#148 Re:

2013-02-02 22:08

#143: -

sxvisi azris gagonebac ar undat... ar gadagvakoles am mcvaneebs ...

jer eg arasamtavrobo cavides da kazbegis nagavsakrelebi moinaxulos ...

turizmio ro gaizaxis...


Guest

#149 Re: შოთა

2013-02-02 22:10

#137: შოთა - შოთა

ara marto shevacherot davangrevinot da movtxovot daubrunon pirvandeli saxe


Guest

#150

2013-02-02 22:55

Shecherdes!