ყაზბეგის რაიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ჰესების შესაჩერებლად

მანანა
Guest

#176 Re:

2013-02-03 00:41

#170: kakha alibegashvili -

ჰესების მშენებლობა დაიწყო, ამოძრავდა ხალხი და შეჩერება გინდათ. ტურიზმი უფრო პრიორიტეტულიაო. ახლა ტურიზმის მხრივ როცა ამოძრავდება ხალხი, იქაც მოგეჩვენებათ, რომ სწორი მიმართულებით არ მიდის. რა გამოდის, ვინც მოძრაობს ხელს ვუშლით, რაც უკვე კეთდება ის არ გვინდა. მესმის განსხვავება ზღვის და მთის კურორტებს შორის და სწორად თქვით, ზღვის კურორტებით ვერავის გავაკვირვებთ. მაგრამ გრანტებმა და საბანკო პროცენტებმა ზღვა და მთა არ იცის.


Guest

#177

2013-02-03 00:41

Hesebic unda ashendes, turistuli zonebic ganvitardes da soflis meurneobasac miekhedos.. Da rac mtavaria, bevri mokheve daubrundes tavis satskhovriss.." Adrida avad tu kargad chveni tavi chenadve gveyudnes.. Mit iyvis uket ":)
natia mikelaze

#178 Re: Re: Re:

2013-02-03 00:42

#175: kakha alibegashvili - Re: Re:

gza martlac sashinelia

rac meti investicia shemova ginda turizmshi ginda soplismeurneobashi

tundac hesebshi

rac meti gaketdeba mit uketesi ikneba kveknistvis!


Guest

#179 Re: Re: Re:

2013-02-03 00:45

#175: kakha alibegashvili - Re: Re:

tkvenve ar gjerat rom gza daigeba da romeli turizmis ganvitarebaze saubrobt? tavs ecinaagmdegebit


Guest

#180

2013-02-03 00:45

Hesebis msheneblobis gacherebas, mgoni, ajobebs, es mimdinareoba shevacherot.. Peticia am peticiis sacinaagmdegod shevqmnat :)))))

Guest

#181 Re:

2013-02-03 00:50

#180: -

davuchirot mxari kveknis progress!!!


Guest

#182 Re: Re: gio

2013-02-03 01:06

#173: - Re: gio

hesi ukargavs bunebas pirvelad saxes da xshir shemtxvevashi icvevs im arealis dabindzurebas. adamiani romelic mtashi midis, iqneba turisti tu adgilobrivi, ertis mxriv gaurbis civilizacias da cdilobs mtis ciagshi daisvenos koveldgiuri stresisgan... mta, turisttan asocirdeba rogorc xelsheuxebel adgiltan, sadac mkardeba sulieri kontaqti bunebasa da adamians shoris... rogor piqrob vin chamova kazbegshii, tu kvela xeobashi turists davaxvedret hidroeleqtro sadguri... gadatxrili mica, chamongreuli kldeebi,rkinis milebi da kide atasi nagavi ( dackebuli traqtoris naxmari nacilebidan, damtavrebuli manqanidan nasrol parkebze da sayopacxovrebo nivtebze). romeli turisti isurvebs eseti xeobebis monaxulebas.... iq sadac kartveli ikidebs pexs kvelgan nagavs da simaxinjes tovebs (gansakutrebit saqartveloshi, torem ucxoetshi casulebi iqaur qudebs vixuravt da adgilobrivi ces chveulebebis kvelaze didi damcvelebi vxdebit)...

Tamari

#183

2013-02-03 01:46

Aravin ambobs uars Avstriashi da Shveitsariashi mogzaurobaze iq arsebuli progresuli infrastruqturis gamo.. Shevqmnat chvenc shesabamisi garemo da gveyoleba bevri turisti.. Rac sheekheba garemos dabindzurebas, amas hesebs nu davabralebt da yvelam sakutari ezodan davicyot garemoze zrunva da gafrtkhileba.. Davacesot seriozuli jarimebi da sanqciebi garemos mimart udier mopyrobaze. Movidziot investiciebi narchenebis gadamamushavebeli meqanizmebis asamushaveblad.. Chven aq ertmanetze ayolit cyals bavshvi ar gadavayolot da chveni qveynis cinsvlas kheli ar shevushalot.. Amaze dapiqreba yvelas gvmartebs..
მზაღო

#184

2013-02-03 10:18

ხალხოოო! ეგეთი ბრმები და ყრუები როგორა ხართ! თერგი დარიალში აღარ გექნებათ! 90% მოექცევა მილში! 5 კაცის დასაქმება გიღირთ ამად? დენის ფასი არ დაიკლებს და არც შეღავათი ექნება ხევსა! მხოლოდ ზამთარში უნდა მიჰყიდოს კომპანიამ საქართველოს ბაზარს დენი, ისიც იმაზე ძვირად ვიდრე თუნდაც რუსეთისგან ვყიდულობთ. დანარჩენ დროს სადაც უნდა იქ გაჰყიდის და იმასაც ჯიბეში ჩაიდებს. გალეული თერგი, გადათხრილი დარიალი და ხდე გინდათ ანაცვალოთ კომპანიას რომელიც თან ნაცებს აფინანსებს???


Guest

#185

2013-02-03 10:56

საშინელებაა ის რაც ხდება.

Guest

#186

2013-02-03 11:39

Sashineleba isaa, politikas rom ukavshirebt yvelafers.. Rac sheekheba mdinaris milshi moqcevas.. Sanam milshi sheva, yvelas eqneba misi nakhvis da datkbobis sashualeba..maincdamainc rusetis sazgvartan unda daakvirdet?? Ramdeni mdinarea saqartveloshi da ramdenzea gaketebuli hesi da ramdens aqvs sashualeba mosakhleobas ketildgeoba moutanos??

Guest

#187

2013-02-03 11:44

“როცა მოიჭრება ბოლო ხე, მოიწამლება ბოლო მდინარე, დაიჭერენ ბოლო ჩიტს – მხოლოდ მაშინ მიხვდებით, რომ ფული არ იჭმევა.”

Guest

#188

2013-02-03 11:45

Jinvalhesis asasheneblad mteli dzveli jinvali datbores da es mashin didi tragedia iyo im xalxistvis vinc iq cxovrobda, magram gaizarda imati shvilebi da shvilishvilebi da amisgan sargebels nakhulobs.. Sentimentaluria, magram ase khdeba.. Ragac yoveltvis unda daitmos, ragacis sasargeblod.. Da vagiarot, rom es hesebi im masshtabis zians ar ayenebs garemos, rac, tundac, jinvalma miayena..

Guest

#189 Re:

2013-02-03 11:46

#187: -  

 

Es patetika sruliad uadgiloa.. Tqvenze naklebad ar uyvars saqartvelo aq aravis..

Guest

#190 Re:

2013-02-03 11:49

#188: -

Jinvali rom male tavze dageqseva neta mashin ras iwikwikeb


Guest

#191

2013-02-03 12:12

Samtsykharoa, rom tqven es gagikhardebat.. Tumca, shemidzlia, dagamshvidot, aseti safrtkhe ar arsebobs :)

Guest

#192 Re:

2013-02-03 12:26

#191: -

Xooo?? sixarulze sheni gadmosaxedidan msjelob etkoba - Каждый думает в меру собственной испорченности

ise zalian dartsmunebulic nu iknebi - shens kolega energetikosebs da injinrebs kitxe, damshvidebis sababs ar mogcemen


Guest

#193

2013-02-03 12:36

Me, tqvengan ganskhvavebit, ar mitqvams, rom tavze rame dageqcevat.. :) gaborotebul adamianebs ra dalevs am qveyanaze.. Mtavaria, im adamianebs, visac martla sasrgeblo saqmis keteba sheudzliat, amis shesadzlrbloba miecet.. Tqvennairi "gulshatkivrebi" yoveltvis arsebobdnen da iarsebeben da es normaluria :)

Guest

#194 Re:

2013-02-03 12:42

#193: -

getanmxebi. tvennairi "expertebic" koveltvis arsebobdnen da iarsebebn da esec normaluria :)

"adamianebs, visac martla sasrgeblo saqmis keteba sheudzliat"  ZALIAN GAMACINET :))))))))))))))


Guest

#195 Re:

2013-02-03 13:01

#184: მზაღო -

მზაღო ვინ გატყვილებს ნეტა?! ამ მწვანეებს გრანტი უნდათ და შენ რა გინდა?

იტყვილები რომ 5 ადამიანი მუსჰაობს...მაგ ჰესების ასაშენებლად ეხლა პირდაპირ და არაპირდაპირ ათასამდე ადამიანია დასაკმებული

იტყვილები რო მართო ზამთარში მოაწვდიან დენს...მთელ დენს საქართველოს ბაზარი ყიდულობს მთელი ცლის განმავლობასში

იტყვილები რომ 90% მილში მიდის...წყალდიდობის პერიოდში მხოლოდ 30% აგებაა შესაზლებელი მხოლოდ ზამთრის პერიოდში რჩება 25%

ხდე საერთოდ არ გინახავს როგორია!!!!!

 

 


Guest

#196 Re:

2013-02-03 13:09

#184: მზაღო -

კიდევ ერთი ეგ ჰესები 150 000 000 ჯდება...

ეს პირდაპირი ინვესტიციაა ქართულ ეკონომიკაში!

ქონების გადასახადის სახით კი 3000 000 შევა ადგილობრივ ბიუჯეტში!

ხოდა დაანებეთ ტყვილებს თავი

ნუ გადაგვაყოლებთ მცვანეებისთვის მისაცემ გრანტებს!!!!!!!!!


Guest

#197 Re:

2013-02-03 13:11

#184: მზაღო -

mzago granti sad vishovo xom ver mimascavlii ?

gagitavda pulebi?


Guest

#198 Re: Re:

2013-02-03 13:12

#190: - Re:

jinvali mteli tbilisis ckalmomaragebs emsaxureba! eg ro ar aeshenebinat ckals ver dalevdit!


Guest

#199 Re: Re: Re:

2013-02-03 14:14

#198: - Re: Re:

xo da magitomac mivecit rusebs


Guest

#200 Re: Re: Re: Re:

2013-02-03 15:52

#199: - Re: Re: Re:

zirs ruseti! gaumarjos amerikas!